Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov opisujú zásady spoločnosti SL Poprad spol. s.r.o., Budovateľská 2866/117, 05801 Poprad, Prešovský kraj 05801, Slovensko, e-mail: cookies@yourmoments.sk, tel: +421914242977 o zhromažďovaní, používaní a zverejňovaní vašich informácií, ktoré zhromažďujeme pri používaní našej webovej stránky ( https://yourmoments.sk ). (ďalej len „služba“). Prístupom k službe alebo jej používaním vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, nepristupujte k Službe ani ju nepoužívajte.
Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a revidované Zásady ochrany osobných údajov zverejníme v Službe. Revidované Zásady budú účinné 180 dní odo dňa, keď budú revidované Zásady zverejnené v Službe, a váš ďalší prístup k Službe alebo jej používanie po tomto čase bude predstavovať váš súhlas s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Odporúčame vám preto, aby ste túto stránku pravidelne kontrolovali.

Informácie, ktoré zhromažďujeme:

Zhromažďujeme a spracúvame o vás nasledujúce osobné údaje:

 • Meno
 • E-mail
 • Mobilný telefón
 • Adresa
 • Adresa akcie
 • Typ akcie
 • Dátum a čas konania akcie

  Ako zdieľame vaše informácie:
  Vaše osobné údaje nebudeme odovzdávať žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu, s výnimkou obmedzených okolností opísaných nižšie:

   • Reklamné služby
   • Marketingové agentúry
   • Analytické služby
   • Zhromažďovanie a spracovanie údajov

   Od takýchto tretích strán vyžadujeme, aby osobné údaje, ktoré im odovzdáme, používali len na účel, na ktorý boli odovzdané, a aby ich neuchovávali dlhšie, ako je potrebné na splnenie uvedeného účelu.
   Vaše osobné údaje môžeme zverejniť aj na nasledujúce účely: (1) na dodržanie platných zákonov, nariadení, súdnych príkazov alebo iných právnych postupov; (2) na vymáhanie vašich zmlúv s nami vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov; alebo (3) na reakciu na tvrdenia, že vaše používanie Služby porušuje akékoľvek práva tretích strán. Ak dôjde k zlúčeniu alebo akvizícii Služby alebo našej spoločnosti s inou spoločnosťou, vaše údaje budú jedným z aktív, ktoré sa prevedú na nového vlastníka.

   Uchovávanie vašich informácií:
   Vaše osobné údaje budeme u nás uchovávať 90 dní až 2 roky po tom, ako používatelia zrušia svoje účty, alebo tak dlho, ako ich budeme potrebovať na splnenie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je podrobne uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Je možné, že budeme musieť uchovávať určité informácie dlhšie, napríklad na účely vedenia záznamov / podávania správ v súlade s platnými zákonmi alebo z iných legitímnych dôvodov, ako je presadzovanie zákonných práv, prevencia podvodov atď. Zvyšné anonymné informácie a súhrnné informácie, z ktorých ani jedna vás neidentifikuje (priamo alebo nepriamo), sa môžu uchovávať na neurčitú dobu.

   Vaše práva:
   V závislosti od platných právnych predpisov môžete mať právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu alebo vymazanie alebo na získanie kópie svojich osobných údajov, právo obmedziť alebo namietať proti aktívnemu spracúvaniu vašich údajov, požiadať nás o zdieľanie (prenos) vašich osobných údajov s iným subjektom, odvolať akýkoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli na spracúvanie vašich údajov, právo podať sťažnosť na zákonný orgán a ďalšie práva, ktoré môžu byť relevantné podľa platných právnych predpisov. Ak chcete uplatniť tieto práva, môžete nám napísať na adresu cookies@yourmoments.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platnými právnymi predpismi.
   Upozorňujeme, že ak nám neumožníte zhromažďovať alebo spracúvať požadované osobné údaje alebo odvoláte súhlas s ich spracúvaním na požadované účely, je možné, že nebudete mať prístup k službám, na ktoré boli vaše údaje požadované, alebo ich nebudete môcť využívať.

   Súbory cookie atď.
   Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame, a o vašich možnostiach v súvislosti s týmito technológiami sledovania, pozrite si naše Zásady používania súborov cookie.

   Zabezpečenie:
   V prípade, že sa na stránke nachádzajú údaje o používaní súborov cookie, je možné, že sa na stránke nachádzajú údaje o používaní súborov cookie:
   Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá a budeme používať primerané bezpečnostné opatrenia, aby sme zabránili strate, zneužitiu alebo neoprávnenej zmene vašich informácií, ktoré máme pod kontrolou. Vzhľadom na prirodzené riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, a preto nemôžeme zabezpečiť ani zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám odovzdáte, a robíte tak na vlastné riziko.

   Úradník pre sťažnosti / ochranu údajov:
   Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa spracovania vašich údajov, ktoré sú u nás k dispozícii, môžete nám napísať na adresu nášho splnomocnenca pre sťažnosti: SL Poprad spol. s.r.o., Budovateľská 2866/117, 05801 Poprad, e-mail: cookies@yourmoments.sk. Vaše pripomienky budeme riešiť v súlade s platnými právnymi predpismi.