GDPR

Súhlas zákazníka so spracúvaním fotografií

podľa zákona č 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamenru a Rady (EÚ) č. 2016/679

Dotknuté osoby:
Fotografovaná osoba fotobúdkou YourMoments
(ďalej len “dotknutá osoba”)

Prevádzkovateľ:
SL POPORAD, spol. s.r.o.
Budovateľská 2866/117
058 01 Poprad
IČO: 47244208
Tel: +421 914 242 977
Zodpovedná osoba: Eduard Dindoffer, info@yourmoments.sk
(ďalej len “prevádzkovateľ”)

 1. Ako dotknuté osoby týmto udeľujeme prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním našich osobných údajov (vo forme fotografií) na tieto vymedzené účely:
  – zverejnenie fotografií na webovom sídle www.yourmoments.sk
  – zverejnenie fotografií na sociálnych sieťach prevádzkovateľa
  s cieľom prezentovať kvalitu práce prevádzkovateľa.
 2. Fotografie budú prevádzkovateľom uchované po dobu maximálne troch rokov. Po uplynutí tejto doby budú fotografie vymazané.
 3. Poskytnutie fotografií, ako aj udelenie súhlasu dotknutých osôb s ich zverejnením je dobrovoľné. Dotknuté osoby môžu súhlas kedykoľvek odvolať doručením písomného odvolania súhlasu prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia.
 4. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa majú dotknuté osoby právo:
  – žiadať o prístup k svojim fotografiám a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania tohto osobného údaju,
  – namietať spracúvanie svojej fotografie,
  – podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
 5. Dotknutá osoba vyhlasuje, že súhlasí s ich využitím na účel vymedzený v bode 1.

Poprad 15.11.2019